Bio-Works Investor Relations

Nyemission juni 2019

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bio-Works Technologies tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bio-Works Technologies AB.

Bio-Works offentliggör nyemission

Bio-Works Technologies AB (publ) (”Bio-Works” eller ”Bolaget”), offentliggör nyemission in Bio-Works Technologies AB om högst 5 524 477 aktier som emitteras med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt Den som på avstämningsdagen den 4 juni 2019 är införd i aktieboken som aktieägare i Bio-Works erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bio-Works. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Handel med teckningsrätter 7 juni – 19 juni 2019
Handel med BTA 7 juni – 2 juli 2019
Teckningsperiod 7 juni – 24 juni 2019
Teckningskurs 6,30 SEK per aktie

Prospekt och teckningsanmälan

Teckningsanmälan 20 november – 29 november 2017

Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Avanza Bank under perioden 7 – 24 juni 2019 på anmälningssedel som kan beställas genom corpemissioner@avanza.se. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnotan. Depåkunder hos förvaltare ska anmäla sig till, och enligt instruktion från, förvaltaren

Teckningsanmälan för Svenska privatinvesterare - inte tillgänglig längre

Träffa Bio-Works inför den planerade noteringen

  • Stockholm 10/06 kl. 17:30
  • Stockholm 11/06 kl. 17:30
  • Stockholm 17/06 kl. 17:30
Anmälningssidan är inte längre tillgänglig
Copyrights © 2021 All Rights Reserved by Bio-Works.