<img alt="" src="https://secure.hero6bell.com/211997.png" style="display:none;">
Investor relations

AGM 2020

AGM 2020

I och med Covid-19 så har Bio-Works Technologies AB’s styrelse beslutat att möjliggöra för bolagets aktieägare att delta elektroniskt via en live broadcast. Regelverket stipulerar att röstberättigad måste delta fysiskt på stämman för att kunna rösta och därför har styrelsen beslutat att poströstning skall erbjudas de aktieägare som inte kan närvara fysiskt på stämman.

För att utnyttja möjligheten till poströstning ska aktieägaren använda det formulär för poströstning som finns nedan. Anmälning sker sig till Bolaget senast måndagen den 11 maj 2020

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas till Bio-Work Technologies, Virdings Allé 18, 754 50 Uppsala, eller till info@bio-works.com. Poströstningsformuläret ska vara Bio-Works Technologies tillhanda senast den 14 maj 2020.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare instruktioner finns i formuläret.

Power of attorney AGM 2020

Protokoll/Minutes Bio-Works Technologies AGM 2020

A video of the AGM is available