<img alt="" src="https://secure.hero6bell.com/211997.png" style="display:none;">
Investor relations

Bolagsordning / Articles of association

Bolagsordning för Bio-works Technologies AB

The articles of association for Bio-Works Technologies

(556935-3559)

 

1. FIRMA / CORPORATE NAME
Bolagets firma är Bio-Works Technologies AB. Bolaget är publikt (publ).

The registered name of the company is Bio-Works Technologies AB. The company is a public company (publ).

2. STYRELSENS SÄTE / DOMICILE
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

The registered office of the board of directors is the municipality of Uppsala, Uppsala County.

3. VERKSAMHET / BUSINESS
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja absorbenter riktat till life science-, livsmedels och miljösektorerna samt idka därmed förenlig verksamhet.

The object of the company’s business is to develop, manufacture, market and sell absorbents to the life science, food and beverage and environmental business areas, as well as to conduct any other activities compatible therewith.

4. AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 1,200,000 and not more than SEK 4,800,000.

5. ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES
Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

The number of shares shall not be fewer than 12 000 000 and not more than 48 000 000.

6. STYRELSEN / BOARD OF DIRECTORS
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs på bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The board of directors shall consist of no less than three and no more than ten members with a maximum of ten deputy members. The board of directors and the deputy members are elected at the shareholders’ meeting for the period extending to the close of the next annual shareholders’ meeting.

7. REVISOR / AUDITOR
Bolaget ska ha en eller två revisorer samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors with no more than one deputy auditor. An authorised auditor or a registered accounting firm shall be elected as auditor and, when applicable, deputy auditor.

8. KALLELSE / NOTICE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Notice of a shareholders’ meeting shall be announced in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and by making the notice available on the company’s website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Dagens Industri.
To participate at a shareholders’ meeting, shareholders shall, firstly be recorded in a printout or other presentation of the share register relating to the circumstances five working days prior to the shareholders’ meeting, and secondly notify the company no later than the day stipulated in the notice convening the meeting. The latter mentioned day may not be a Sunday, any other public holiday, a Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve, and must not be more than the fifth working day prior to the meeting.

9. ÅRSSTÄMMA /ANNUAL GENERAL MEETING
Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, eller i Stockholm efter beslut av styrelsen.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant, som ska utses av stämman
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleant
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

A shareholders’ meeting shall be held at the place where the board of directors has its registered office or in Stockholm after a resolution taken by the board of directors.
The following matters shall be addressed at the annual shareholders’ meeting:
1. Election of chairman of the meeting
2. Preparation and approval of the voting list
3. Approval of the agenda
4. Election of one or two persons to approve the minutes
5. Determination of whether the meeting was duly convened
6. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor’s report
7. Resolutions regarding:
a) adoption of the income statement and the balance sheet, as well as, where applicable, consolidated annual report and the consolidated auditor’s report
b) allocation of the company’s profits or losses pursuant to the adopted balance sheet
c) discharge of personal liability of the board members and, where applicable, the managing director
8. Determination of the number of board of directors and deputy members as well as auditors and deputy auditor to be elected by the shareholders’ meeting
9. Determination of fees to be paid to the board of directors and auditors
10. Election of members of the board of directors and deputy members as well as auditors and deputy auditor.
11. Any other matter on which the annual general meeting is required to resolve pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551)

10. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company’s financial year shall be calendar year.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY CLAUSE
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a central securities depository register according to the Swedish Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).