<img alt="" src="https://secure.hero6bell.com/211997.png" style="display:none;">
Investor relations

Initial Public Offering

Viktig information

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bio-Works Technologies tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland och Sydafrika och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bio-Works Technologies AB.

Terms

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan om handel i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt (”Prospektet”) vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Due to applicable legal restrictions, electronic versions of this material are not directed to or available to individuals located in the United States (except Qualified Institutional Buyers) as defined in the US Securities Act of 1933 (“Securities Act” ), Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, and South Africa.

Bio-Works avser att noteras på Nasdaq First North

Bio-Works Technologies AB (publ) (”Bio-Works” eller ”Bolaget”), offentliggör erbjudande om förvärv av Bolagets aktier och ansöker om notering på Nasdaq First North i Stockholm. I anledning därav har Bio-Woks upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som återfinns här nedan.

Erbjudandet i sammandrag

   
Pris 11.00 SEK per aktie
Anmälningsperiod för allmänheten 20 november – 29 november 2017
Likviddag 1 december 2017
Beräknad första dag för handel 14 december 2017