Prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq First North

Bio-Works offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North


Bio-Works Technologies AB (”Bio-Works” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande till allmänheten och ansöker om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”). I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på bland annat Bolagets webbplats, www.bio-works.com/investor-relations.

Bio-Works har beslutat att genom nyemission av Bolagets aktier erbjuda allmänheten i Sverige och Danmark (med vissa begränsningar), samt institutionella investerare i Sverige och internationellt, att teckna aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om listning på Nasdaq First North Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att finansiera utvecklingen av Bolagets kommersiella organisation, förstärka tekniskt säljstöd till kunder och distributörer, förstärka den befintliga produktportföljen och investera i uppskalning av produktionen.

Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North ger Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, skapar likviditet i Bolagets aktier och möjliggör även att Bio-Works tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En listningen av Bio-Works bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

 Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar högst 7 274 000 aktier.
  • Teckningskurs har fastställts till 11,00 SEK per aktie.
  • Erbjudandet uppgår till cirka 80 miljoner SEK.
  • Den del av Erbjudandet som avser allmänheten i Danmark är begränsat till aktier för ett totalt belopp understigande 1 miljon EUR eller motsvarande belopp i SEK.
  • Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 20 november – 29 november 2017.
  • Likviddagen är den 1 december 2017.
  • Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 14 december 2017.
  • Vid full anslutning i Erbjudandet kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 12 041 670 till 19 315 670, motsvarande en utspädning om cirka 37,7 procent av antalet aktier och röster.
  • Marknadsvärdet på Bolaget kommer efter Erbjudandets genomförande och vid full teckning att uppgå till cirka 212,5 miljoner SEK.
  • Prospektet innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att offentliggöras idag.

Teckningsåtaganden
Flertalet befintliga samt nya institutionella och kvalificerade investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 70 miljoner SEK, vilket motsvarar 87 procent av Erbjudandet.

Mats Johnson, VD på Bio-Works:
”Genom börsnoteringen tar vi nästa viktiga steg i utvecklingen av Bio-Works mot att bli en större global leverentör av agarosbaserad reningsmedia for produktion av proteiner, peptider och andra biomolekyler”.

Prospekt
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bio-Works webbplats (www.bio‑works.com/investor-relations), Vator Securities webbplats (www.vatorsec.se), Nordnets webbplats (www.nordnet.se/emissioner) och kommer inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) .

 

Rådgivare samt emissionsinstitut
Vator Securities är Bolagets finansiella rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut i Erbjudandet är Nordnet Bank.

Mer information
För ytterligare information hänvisas till Prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade listningen på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats, www.Bio-Works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs denna dag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, (”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framtidsinriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framtidsinriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framtidsinriktadeuttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framtidsinriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framtidsinriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

[/av_textblock]

Share this post: