Bokslutskommuniké Januari – december 2018

Pressmeddelande 22 februari 2019 kl. 12:00

Kompleterande information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning.

Perioden 1 oktober – 31 december 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 354 (1 107) KSEK
 • Bio-Works erhöll under fjärde kvartalet bolagets hittills näst största order på 1 574KSEK.
 • Orderingången ökade till 2 357 (1 351) KSEK
 • Resultatet i fjärde kvartalet var -13 869 (-9 291) KSEK
 • Resultat per aktie i fjärde kvartalet uppgick till -0,72 (-0,48) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 640 (-7 302) KSEK
 • Banktillgodohavanden uppgick till 54 061 (89 249) KSEK vid periodens slut

Helåret 1 januari – 31 december 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 563 (4 945) KSEK vilket är en ökning med 33%
 • Årets resultat var -37 955 (-23 657) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,96 (-1,22) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34 689 (-21 232) KSEK
 • Orderingången ökade till 6 318 (5 175) KSEK eller en tillväxt på 22% (85%)
 • Antalet aktiva kunder ökade från 105 till 236 st, dvs. 125%
 • Under året har en nyemission genomförts som inbringade netto 161 KSEK samt teckningsoptioner på 121 KSEK till banktillgodohavandet
 • Likvida medel uppgick till 54 061 KSEK vid periodens slut
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Lanseringen av WorkBeads™ affimAb i oktober med mycket spännande applikationsdata har blivit väl mottagen av kunderna. Vi har haft stort fokus på att få ut testprover till så många kunder som möjligt under fjärde kvartalet, 2018. Vid årsskiftet testades affimAb av mer än 60 kunder.
 • Det första mötet med vårt Scientific Advisory Board (SAB) där ett antal tekniska och strategiska frågor diskuterades vilket kommer hjälpa oss med våra strategiska vägval för framtiden.
 • December var vår enskilt bästa månad någonsin vad gäller nettoomsättning.

Viktiga händelser efter periodens utgång 31 december 2018

 • Implementering av ISO 9001:2015 systemet gjordes 31 januari. Auditeringen kommer ske senare under Q1.

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

2018 var ännu ett rekordår för Bio-Works där vi uppnådde eller överträffade alla de milstolpar vi satt upp för året. Vi fortsätter in i 2019 med oförändrad energi och än högre målsättningar med vetskapen om att vårt hårda arbete ger resultat och att vårt produktutbud uppskattas av våra kunder.

Vi har under 2018 byggt bolaget vidare enligt den plan vi presenterade i samband med börsnoteringen och det är med stor glädje och stolthet jag nu kan presentera utfallet av 2018 års initiativ och målmedvetna arbete. Vi breddar snabbt vår bas av kunder och gör det i allt högre grad i Nordamerika och Asien. Försäljningen ökade med 33 procent jämfört med 2017 och antalet kunder ökade med 125 procent. Vi hade vid årsskiftet 236 aktiva kunder vilket innebär att antalet kunder växt snabbare än den målsättning vi satte upp i början av året. Vår ambition för 2018 var att öka antalet kunder med 75 procent till 184 stycken, vilket vi överträffat. Antalet kunder som arbetar med uppskalning har under året ökat från 30 till 49 stycken varav fyra befinner sig i en sen uppskalningsfas och är således nära produktionsfas. Vi har även sex kunder som använder våra produkter i produktionsfas vilket är mycket glädjande. En av produktionskunderna producerar en produkt som är godkänd av FDA och som säljs globalt. Vi har även vår första kund som befinner sig i produktionsfas på den för Bio-Works viktiga asiatiska marknaden.

Som vi nämnt tidigare är ett växande antal nya kunder i labskala en viktig startpunkt för Bio-Works eftersom många företag börjar där för att sedan skala upp sina metoder för industriell användning, vilket i sin tur innebär att de initialt små beställningarna blir större över tid. För Bio-Works är det av stor vikt att komma in tidigt i våra kunders projekt för att därigenom säkerställa att våra produkter integreras i kundens produktionsprocess vilket skapar en långsiktig inlåsningseffekt då steget att byta leverantör förhållandevis blir stort. Som vi visar i siffrorna ovan, har vi märkt ett ökat intresse och en ökad efterfrågan för Bio-Works produkter, samt en tydlig trend att kunderna beställer större volymer och för ett högre värde vid nästa tillfälle. Särskilt glädjande är att vi ser detta väldigt tydligt även bland våra kunder i Asien och Nordamerika. Vi märker även att de kunder som börjat använda våra produkter i ett projekt allt oftare även använder våra produkter i andra projekt, vilket tyder på en tydlig och stark validering avseende våra produkters goda egenskaper.

Vi lanserade vår Protein A produkt, WorkBeads™ affimAb, i oktober med mycket goda prestanda för ökad produktivitet (renhet och utbyte per tidsenhet). Vi har fokuserat marknadsföringen på att så snabbt som möjligt få kunder att testa den nya produkten och fler än 60 tester pågår nu hos kunder. Den initiala responsen baserat på våra data vad gäller kapacitet och effektivitet att bli av med komplexa biprodukter från cellerna där antikropparna odlas har varit mycket god. Nu vill kunderna testa på sina egna prover vilket ger oss tillförsikt inför framtiden. I steg ett är det viktigt att få antikroppsbolagen att börja testa produkten för att sedan börja använda WorkBeads™ affimAb i sina aktuella projekt och att därefter låta produkten bli en del av uppskalningsprojekten enligt samma uppskalningsmodell som för våra övriga produkter. Vi förväntar oss att WorkBeads™ affimAb kommer addera signifikant tillväxt över de nästkommande åren då vi bedömer efterfrågan som stor samtidigt som priset per liter är avsevärt högre, generellt 5-10 gånger högre, än våra övriga produkter.

Vi räknar med att vår europeiska försäljning fortsätter att växa och vi fortsätter att få regelbundna order från PolyPeptide där vi är med i flera av deras uppskalningsprojekt. Under första halvåret 2018 öppnade vi som planerat vårt försäljningskontor i USA. Detta ger oss en plattform att såväl arbeta som att underhålla relationerna med våra nordamerikanska kunder. Vi har intensifierat vårt säljarbete i Nordamerika vilket har resulterat i en växande prospektlista och leveranser av produkter för testning. Vi har redan kommit in i flera uppskalningsprojekt som ser lovande ut. Även i Asien är våra produkter med i flera uppskalningsprojekt med fokus på Kina och Sydkorea varav en kund nu även kommit in i produktion som nämndes ovan. I framtiden ser vi att Asien och Nordamerika kommer att bli viktigare för vår försäljning och det är från dessa marknader vi räknar med den största tillväxten under den närmaste 2–3 års perioden, initialt i procent men sedan även i absoluta tal.

För 2019 spänner vi också bågen ytterligare när det gäller kundtillväxten och har som målsättning att vara uppe i totalt 400 kunder vid årets slut vilket antalsmässigt skulle överträffa tillväxten 2018. Vi räknar också med att justera något i var våra insatser fokuseras, då vår pipeline innefattar allt fler kunder i uppskalningsfas och ett nära samarbete och lyhördhet för dessa kunders behov blir allt viktigare för Bio-Works. En viktig milstolpe under 2019 kommer att vara vår ISO 9001:2015 certifiering planerad för Q1. Vi har i början av 2019 implementerat systemet i vår verksamhet. De läkemedelsproducerande kunderna har ofta som krav att deras leverantörer ska vara certifierade för att komma ifråga som leverantör till deras produktion.

Sydkorea arbetar fokuserat för att inom några år ha byggt upp den största globala kapaciteten för produktion av biosimilarer. Det har motiverat vår största aktieägare, Amicogen, som är ett ledande bioteknikbolag med huvudkontor i Sydkorea, att investera i Bio-Works på bas av våra starka produkter. För att lyckas på den Sydkoreanska marknaden är lokal närvaro av stor vikt vilket Bio-Works säkerställer genom samarbetet med Amicogen. Ett tydligt exempel på vårt nära samarbete är att den Protein A-ligand som vi använder i WorkBeads™ affimAb produceras av Amicogen på plats i Sydkorea.

Vid produktion av biosimilarer, vacciner och peptider t.ex. insulin har vår patenterade teknologi och våra produkter visat att kunden kan erhålla signifikanta produktivitetsfördelar i form av högre flödeshastighet i processen samt en högre renhet på målproteinet. Våra produkter möjliggör därför kostnadsbesparingar för våra kunder samtidigt som de får högre kvalitet på sina produkter. En nyckelfaktor i vår affärsmodell är att vi bygger in våra produkter i våra kunders utvecklingsprocesser. Det innebär att kunderna med stor sannolikhet fortsätter att köpa Bio-Works produkter när deras läkemedelsprodukt väl är godkänd och de övergår i full produktionsfas. Detta då regelverken som anger att produktionsprocessen, inklusive separationsmedia, måste vara intakta. Produktionsfasen innebär återkommande beställningar med högre ordervärden då volymerna är större. Med kunder som använder våra produkter i full produktionsfas får vi ett stabilt kassaflöde över tid vilket säkerställer ett signifikant värde för våra aktieägare.

Vi tackar för ert förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt under 2019.

Uppsala 22 februari 2019

Mats Johnson

VD Bio-Works Technologies AB (publ)

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37

Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, Sweden

Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2019-02-22 kl. 12.00.

[dg ids="8345,8344"]

Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler. Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av bioteknikindustrin och framför allt separationsmedia för biomolekyler. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige. Bolagets processer och kvalitetssystem följer standarden ISO 9001:2008. Bio-Works Technologies AB: s aktie noterad på Nasdaq First North, Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca,  är utsedd Certified Adviser

[/av_textblock]

Share this post: